Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi predávajúcim Iveta Suchodolská – Iveta, s miestom podnikania: Kúpeľná 84, 050 01 Revúca, Slovenská republika, IČO: 30282799, DIČ: 1023675147, IČ DPH: SK1023675147 ( ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) ako zmluvných strán kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa/predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu na základe objednávky kupujúceho realizovanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho  na internetovej stránke www.kvetyiveta.sk.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako “VOP”), ktorých neoddeliteľnú časť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred samotným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.


Predávajúci:

obchodné meno:                        Iveta Suchodolská – IVETA
miesto podnikania:         Kúpeľná 84, 050 01 Revúca
                                   Slovenská republika
IČO:                             30282799
DIČ:                              1023675147
IČ DPH:                         SK1023675147

č. účtu:                        3126542853/0200 VÚB banka

č. účtu v tvare IBAN:      SK4802000000003126542853

Swift kód:                     SUBASKBX

registrácia:                   Okresný úrad Rimavská Sobota, č. živn. reg. 608 - 486

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
http://www.soi.sk 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, email: bb@soi.sk 

Kupujúci:

Kupujúci – spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar z ponuky internetového obchodu za iným účelom ako je podnikanie s týmto tovarom, jedná sa teda o konečného spotrebiteľa tohto tovaru.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – konečným spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb. – o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje tovar z internetového obchodu za účelom podnikania s týmto tovarom.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom tovaru nakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ani v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

V individuálnej zmluve sa predávajúci s kupujúcim môžu dohodnúť na podmienkach odlišných od ustanovení VOP. Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená zneniu VOP.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom kupujúcemu (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je realizované do 24 hodín od prijatia objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 

Dodávateľ si vyhradzuje v prípade nedostupnosti materiálu právo použiť podobný materiál, ktorí však v žiadnom prípade výrazne nezmení vzhľad, vlastnosti ani cenu výrobku.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od kupujúceho za účelom spracovania a doručenia objednávky sú dôverné a budú predávajúcim použité len na účely uskutočnenia plnenia predmetu kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim a nebudú nijak zverejnené ani poskytnuté tretím stranám bez súhlasu kupujúceho s výnimkou situácií súvisiacich s dodaním objednaného tovaru – poskytnutie mena a adresy kupujúceho tretej strane realizujúcej dodanie tovaru. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom zrealizovania objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2002 Z.z. – o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov na účely uskutočnenia plnenia predmetu kúpnej zmluvy a to až do doby písomného odvolania súhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv súvisiacich s týmito údajmi.

Otváracia doba

Kvety Iveta
Iveta Suchodolská – IVETA
Prevádzky:


Tomášikova ul.
050 01 Revúca
Pondelok – piatok: 8:30 – 17:00
Sobota: 8:00 – 15:00
Nedeľa: 9:00 – 12:00

 

 

tel.: 0908 933 868

Objednávky prostredníctvom internetového obchodu: 24hod. denne, 7 dní v týždni

 

Ceny tovaru a platobné podmienky

Ceny
Kupujúcemu bude za tovar učtovaná kúpna cena platná v čase objednania tovaru. Ceny tovaru sa odvíjajú od druhu a množstva použitého materiálu + balné a prepravné náklady. Ceny tovaru v ponuke internetového obchodu sú uvedené na stránke internetového obchodu a kupujúcemu sú k dispozícii priamo pri jednotlivých druhoch tovaru. Okrem tovaru, ktorý si môžete priamo pozrieť a vybrať v našom internetovom obchode akceptujeme aj individuálne požiadavky zákazníka, neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese: 
kvetyiveta@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. : 0908933868. Ceny tovaru pre kupujúceho, ktorý nie je koncovým spotrebiteľom tovaru, ako aj prípadné zľavy sú predmetom individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu ktoréhokoľvek tovaru uvedeného na stránke tohto internetového obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky realizované pred touto zmenou ceny tovaru.

 

Nie sme platcami DPH!

 

Kúpne ceny uvedené na stránkach nášho internetového obchodu zahŕňajú daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi SR.


Platobné podmienky
Platbu za tovar môže kupujúci realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

·        Platba v hotovosti pri donáške tovaru (platí len pre Revúcu a okolie Revúcej)

·        Platba v hotovosti na adrese našej prevádzky: Kvety Iveta, Tomášikova ul., Revúca

·        Platba na dobierku

·        Platba vopred na účet predávajúceho

č. účtu:                        3126542853/0200 VÚB banka

č. účtu v tvare IBAN:      SK4802000000003126542853

Swift kód:                     SUBASKBX

·        platba prostredníctvom TrustPay

Realizácia samotnej objednávky prebehne až po prevedení platby na účet predávajúceho,
Pri tomto spôsobe platby uveďte ako variabilný symbol číslo vašej objednávky.

·        U kupujúcich, ktorý nie sú koncovými spotrebiteľmi – teda u podnikateľov, ktorý nakupujú tovar z nášho internetového obchodu za účelom jeho ďalšieho predaja ponúkame možnosť odberu na faktúru s termínom splatnosti (obvykle 15 – 30 dní)

 

Objednanie a dodacie podmienky

Objednávať tovar z ponuky nášho e-shopu je možné nasledujúcimi spôsobmi:

·        Prostredníctvom nákupu v internetovom obchode Kvety Iveta na adrese: www.kvetyiveta.sk

·        Telefonicky na tel. čísle: 0908933868

·        Osobne na adrese našej prevádzky:

      Kvety Iveta
      Iveta Suchodolská – IVETA
     Tomášikova ul. 7, Revúca


·        Minimálna hodnota objednávky v internetovom obchode na doručenie prostredníctvom pošty, kuriéra alebo donáškovej služby je 20 Eur. To neplatí v prípade dopravy objednaného tovaru prostredníctvom donáškovej služby v rámci Revúcej a blízkeho okolia (do 10 km vrátane), v tom prípade je minimálna hodnota objednávky 10 Eur. V prípade využitia osobného odberu v kamennej predajni minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.

Pri objednávaní prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúci doporučuje uviesť nasledujúce údaje:


Meno a priezvisko, bydlisko (fyzická osoba), obchodné meno a sídlo (právnická osoba);

Telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho
IČO a DIČ, pokiaľ ste platiteľom DPH – IČ DPH
Kód a názov tovaru podľa ponuky na stránke internetového obchodu
Množstvo tovaru 
Dodacia adresa – pokiaľ nie je totožná s fakturačnou adresou

Telefonický a e-mailový kontakt na príjemcu
Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

V prípade objednávania tovaru mimo ponuky internetového obchodu – tovar podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho, je dôležité, aby kupujúci uviedol čo najpresnejšie svoje predstavy o materiáli, farbe, tvare, prípadne príležitosti, na ktorú má byť tovar určený, všetky tieto informácie nám napomôžu, aby sme čo najlepšie vyhoveli predstavám našich klientov.

Dodacie podmienky

Dodacia doba je do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a závisí od zvoleného spôsobu dodania.  V prípade objednávok na základe individuálnych požiadaviek zákazníka bude dodacia doba upresnená do 24hodín od prijatia objednávky, dodacia doba v týchto prípadoch závisí od dostupnosti požadovaného materiálu. Kupujúci bude o dobe dodania informovaný predávajúcim prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty.

 

Spôsob dodania tovaru
Dodanie tovaru realizujeme nasledujúcimi spôsobmi:

·        Dodanie tovaru donáškovou službou v rámci Revúcej do 24 hodín priamo k Vám zadarmo

·        Dodanie tovaru donáškovou službou v rámci blízkeho okolia Revúcej (max 10 KM) do 48 hodín priamo k Vám zadarmo.

·        Dodanie tovaru donáškovou službou pri individuálnych požiadavkách zákazníka: dohodou

·        Dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty – 5 - 7 dní odo dňa potvrdenia expedovania objednávky, cena: 3,00 EUR. 

·        Dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty Expres – 3-5 dní odo dňa potvrdenia expedovania objednávky, cena: 4,00 EUR

·        Doprava kurierom nasledujúci pracovný deň odo dňa potvrdenia objednávky, cena: 5,90 EUR

·        Osobný odber na pobočke v Revúcej zadarmo

·        Dodanie tovaru zdarma poštou express pri nákupe tovaru v hodnote nad 40 Eur. Platí len pre objednávky dodávané v rámci Slovenska.

·        Dodanie tovaru zdarma kuriérom pri nákupe tovaru v hodnote nad 50 Eur.

 

Vyššie uvedené ceny poštovného platia len pre objednávky dodávané v rámci Slovenska. Pre ostatné krajiny bude poštovné vyrátané osobitne na základe aktuálnych cien prepravcu.

 

Upozornenie živé kytice a ostatné podobné produkty doručujeme len kuriérom, prípadne donáškovou službou.


Pokiaľ rozmery objednaného tovaru alebo jeho váha presahujú prepravné možnosti Slovenskej pošty, a.s., predávajúci si vyhradzuje právo na dodanie prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Kupujúci bude na túto skutočnosť upozornený telefonicky alebo e-mailom.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne po doručení oznámiť e-mailom na adresu: 
kvetyiveta@gmail.com , alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 933 868, alebo spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky. Na neskoršie reklamácie neúplných alebo poškodených zásielok nebude predávajúci prihliadať.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

 

Záručné podmienky v prípade konečného spotrebiteľa:

 

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená.

Kupujúci má právo namiesto odstránenia vady tovaru požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti/súčasti tovaru, výmenu tejto časti/súčasti tovaru, ak vzhľadom na cenu tovaru a/alebo závažnosť vady tovaru nevzniknú predávajúcemu v súvislosti s výmenou neprimerané náklady.

Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Na tovar krátkodobej spotreby /tovar zo živých a rezaných kvetov/ poskytujeme záruku 5 dní odo dňa dodania tovaru. Reklamáciu je v takomto prípade potrebné podať bezprostredne po dodaní tovaru, najneskôr však do
V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, vždy postupujte nasledovne:

 

  • Do balíka vložte okrem objednaného tovaru aj kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“
  • Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť. Ak nemáte účet, peniaze Vám budú vrátené formou zloženky. Peniaze Vám budú vrátené do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
  • Zásielku pošlite prostredníctvom pošty alebo kuriérskej službyna adresu: Iveta Suchodolská – IVETA, Kúpeľná 84, 050 01 Revúca alebo ju osobne doručte do nášho kvetinárstva na Tomášikovej ul. č. 7 v Revúcej..

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy >>

Kamenné obchody:

Revúca:
Tomášikova ul.
tel.: 0908 933 868

Otváracia doba:
Pon.-Pia.: 8:30-17:00
Sobota: 8:00-12:00
Nedeľa: 9:00-12:00

 

č. účtu: 3126542853/0200 VÚB banka

č. účtu v tvare IBAN: SK4802000000003126542853

Swift kód: SUBASKBX

Dalšie informácie

Originálne obrazy

Heuréka hodnotenia

100%

+ osobný prístup k zákazníkovi možnosť doručenia 7 dní týždni (Revúca a okolie) krásne kytice

100%

velka spokojenost, doporucuji

+ prijemne osobni jednani, rychlost, perfektni prace

- žádné

Vytvoril www.peok.sk
Internetový obchod noeMy eShop

© 2020 Kvety Iveta | www.kvetyiveta.sk